ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (23/11/2023)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΓΚΑΛΙΣ» (εφεξής το «ΑΓΚΑΛΙΣ»), διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο www.agalis.gr, εφεξής o «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα, σκίτσα, λογότυπα) που εμπεριέχεται σε αυτό, εφεξής το «Υλικό», με σκοπό την παρουσίαση προς το κοινό πληροφοριών που αφορούν τους σκοπούς του, τις δράσεις του και τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» και του «Υλικού» υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εφεξής οι «Όροι Χρήσης», όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του «ΑΓΚΑΛΙΣ» και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον «Διαδικτυακό Τόπο» σχετικά με τη χρήση αυτού, εφεξής ο «Χρήστης». Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον «Χρήστη», των «Όρων Χρήσης», όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
To «ΑΓΚΑΛΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «Όρους Χρήσης» και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά, κάθε τροποποίηση, με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του «Διαδικτυακού Τόπου». Στους «Όρους Χρήσης» θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Η συνέχιση της χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου» από τον «Χρήστη» και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» υπόκειται στους «Όρους Χρήσης» που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο «Χρήστης» θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους «Όρους Χρήσης», ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ OΡΟΙ
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του «Διαδικτυακού Τόπου» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες «Όρους Χρήσης». Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι «όροι χρήσης» κάθε υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Με την αποδοχή των «Όρων Χρήσης», ο «Χρήστης» δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Αποτελεί πολιτική τoυ «ΑΓΚΑΛΙΣ» να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε «χρήστης». Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο «χρήστης» θεωρεί ότι το «Υλικό» ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@agalis.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το «Υλικό» ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο «Διαδικτυακός Τόπος» χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους του «ΑΓΚΑΛΙΣ», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον «Χρήστη». Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι «Χρήστες» αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας του Διαδικτυακού της Τόπου και υπηρεσιών της.
Το «ΑΓΚΑΛΙΣ», ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου» από τους «Χρήστες» και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του «Διαδικτυακού Τόπου» και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι «Χρήστες» συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου», συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του.

Η χρήση της τοποθεσίας γίνεται με ευθύνη του «Χρήστη». Το «ΑΓΚΑΛΙΣ», οι υπάλληλοι και η διοίκηση του ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία την παραγωγή ή τη δημοσίευση του «Διαδικτυακού Τόπου» δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» ή του «Υλικού», συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, και της ακούσιας λήψης Ιών υπολογιστών από τον «Διαδικτυακό Τόπο» ή από ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από/προς αυτόν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ο «Διαδικτυακός Τόπος» μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός του «ΑΓΚΑΛΙΣ». Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του «Χρήστη». Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, το περιεχόμενό, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων. Ενδεικτικά, το ΑΓΚΑΛΙΣ δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:
- παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου,
- δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί,
- εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.
Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Όπου ο «Διαδικτυακός Τόπος» παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του «ΑΓΚΑΛΙΣ», όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του «ΑΓΚΑΛΙΣ».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Το «ΑΓΚΑΛΙΣ», που είναι Ελληνικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο και υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του «Διαδικτυακού Τόπου». Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη του Συλλόγου για το περιεχόμενο, το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο «Διαδικτυακός Τόπος» και το «Υλικό», που αναφέρεται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο «χρήστης» αποκτά πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
O «Διαδικτυακός Τόπος», συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του, καθώς και το «Υλικό» που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτόν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία του «ΑΓΚΑΛΙΣ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στον «Διαδικτυακό Τόπο» ανήκει αποκλειστικά στο «ΑΓΚΑΛΙΣ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον «Χρήστη», οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του «Διαδικτυακού Τόπου» και του «Υλικού», παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες «Όρους Χρήσης».
Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του «Διαδικτυακού Τόπου», καθώς και επί του «Υλικού», όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.
Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης
Υπό την προϋπόθεση ότι ο «Χρήστης» συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, το «ΑΓΚΑΛΙΣ» του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον «Διαδικτυακό Τόπο» και το «Υλικό» και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες «Όρους Χρήσης». Συναφώς, κάθε «Χρήστης» αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο «Διαδικτυακός Τόπος» και το «Υλικό» του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.
Κάθε «Χρήστης» δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του «Υλικού» του «Διαδικτυακού Τόπου» για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του «ΑΓΚΑΛΙΣ» από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση του «ΑΓΚΑΛΙΣ». Η πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του «Διαδικτυακού Τόπου» που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο «Διαδικτυακός Τόπος» και το «Υλικό» αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε «Χρήστη», ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο «Διαδικτυακός Τόπος» να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό.
Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του «Διαδικτυακού Τόπου» και του «Υλικού» και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του «Διαδικτυακού Τόπου», η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του «Διαδικτυακού Τόπου», χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του «ΑΓΚΑΛΙΣ».
Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο «Χρήστης» δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του «Διαδικτυακού Τόπου» έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον «Διαδικτυακό Τόπο», το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το «Υλικό» του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον «Διαδικτυακό Τόπο» σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον «Διαδικτυακό Τόπο», χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «ΑΓΚΑΛΙΣ». Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον «Διαδικτυακό Τόπο».
Απαγορεύεται η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων του «ΑΓΚΑΛΙΣ» ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων του «ΑΓΚΑΛΙΣ» ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου».
Απαγορεύεται η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του Ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
Οι «Χρήστες» με τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτού, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν. Χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου», η οποία συνιστά παραβίαση των «Όρων Χρήσης» απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας.
Η άδεια που παραχωρείται στον «Χρήστη» μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από το «ΑΓΚΑΛΙΣ», χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.
Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του «ΑΓΚΑΛΙΣ» να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο «χρήστης» θεωρεί ότι μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το «ΑΓΚΑΛΙΣ», αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agalis.gr προσδιορίζοντας το τμήμα του «Διαδικτυακού Τόπου» που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε εδώ την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο «Χρήστης» συμφωνεί να μην δημιουργεί ή να παρέχει τρόπους, με τους οποίους η συμμετοχή στον «Διαδικτυακό Τόπο» θα μπορούν να πραγματοποιούνται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από το «ΑΓΚΑΛΙΣ». Ο «Χρήστης» δεσμεύεται και συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο μη εγκεκριμένη από το «ΑΓΚΑΛΙΣ», με την οποία θα επηρεάζεται ο «Διαδικτυακός Τόπος».

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του «Διαδικτυακού Τόπου». Οι «Χρήστες», ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των «διαδικτυακών τόπων» μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των «χρηστών», από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι « Χρήστες» συμφωνούν ότι το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του «Διαδικτυακού Τόπου».
Ο «Διαδικτυακός Τόπος» και το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο «Χρήστης» παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο. Οι «Χρήστες» συμφωνούν και αποδέχονται ότι το «ΑΓΚΑΛΙΣ» μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του «Διαδικτυακού Τόπου» με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους «Χρήστες». Για το λόγο αυτό το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του «Διαδικτυακού Τόπου» ή την αδυναμία πρόσβασης των «Χρηστών» σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν εγγυάται ότι ο «Διαδικτυακός Τόπος» θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε «Χρήστη».

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για την επίσκεψη του «Διαδικτυακού Τόπου» ανήκουν στο «ΑΓΚΑΛΙΣ» ή στους παροχείς/αδειοδότες αυτού. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του «Διαδικτυακού Τόπου» ενδεχομένως ο «Χρήστης» θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού. Η δυνατότητά του «Χρήστη» για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο «Χρήστης» δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο «Χρήστης», ωστόσο, προβεί σε τέτοια πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σε κάθε περίπτωση το «ΑΓΚΑΛΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του «Διαδικτυακού Τόπου» για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Παρότι το «ΑΓΚΑΛΙΣ» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο «Διαδικτυακός Τόπος» από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο «Διαδικτυακός Τόπος» δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε «Χρήστη» εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των «Χρηστών» από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι «Χρήστες» αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου». Οι «Χρήστες» ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου:»
▪ δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες
▪ δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του «ΑΓΚΑΛΙΣ» ή τρίτων (σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαβάστε την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων)
▪ δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του «Διαδικτυακού Τόπου» ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του «ΑΓΚΑΛΙΣ».
▪ δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον «Διαδικτυακό Τόπο»,
▪ δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από το «ΑΓΚΑΛΙΣ» διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο
▪ δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)
▪ δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο
▪ δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον «Διαδικτυακό Τόπο», στο «Υλικό» που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.
▪ δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες «Όρους Χρήσης»
▪ δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
▪δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό
▪ δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον «Διαδικτυακό Τόπο» με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς
▪ δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους.
▪θα πληροφορούν το «ΑΓΚΑΛΙΣ» αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» από τρίτους Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη, εκτός αν υπάρξει αντίθετη ρητή συμφωνία με το «ΑΓΚΑΛΙΣ».
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του «Υλικού» εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του «ΑΓΚΑΛΙΣ». Σε περίπτωση παραβίασης των «όρων χρήσης», το «ΑΓΚΑΛΙΣ» θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι Χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία του ΑΓΚΑΛΙΣ. Η μη ενάσκηση από το ΑΓΚΑΛΙΣ των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Ρητά το ΑΓΚΑΛΙΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει το «ΑΓΚΑΛΙΣ», τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό του για κάθε ζημία και έξοδο, χωρίς περιορισμό, που αυτή ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει από ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του «Χρήστη» του «Διαδικτυακού Τόπου» ή με παραβίαση των «Όρων Χρήσης».

ΛΗΞΗ
Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε «Χρήστη» αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο «Χρήστης» παραβιάσει τους «Όρους Χρήσης» ή μέρος αυτών ή αν αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρέσχε ο «Χρήστης» στα πλαίσια χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου».

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον «Διαδικτυακό Τόπο» αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του «ΑΓΚΑΛΙΣ» και κάθε «Χρήστη» αναφορικά με τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου». Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες «Όρους Χρήσης» είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΚΑΛΙΣ
O «Χρήστης» συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και του «ΑΓΚΑΛΙΣ» ως απόρροια της χρήσης του « Διαδικτυακού Τόπου» από τον «Χρήστη».

ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η τυπωμένη έκδοση του «Διαδικτυακού Τόπου» και των «Όρων Χρήσης» και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους «Όρους Χρήσης» είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από άλλη συμφωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Υπεύθυνο Προστασίας του Σωματείου «ΑΓΚΑΛΙΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agalis.gr

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το «ΑΓΚΑΛΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ το «ΑΓΚΑΛΙΣ» δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η Eθνική νομοθεσία.

Αγκαλίς    • Διεύθυνση: Ερμού 22 & Μάνου, TK 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας    • Tel No: +30 693 690 3444    • Email: info@agalis.gr